Felszámolási eljárás ügyvéd | Csődjogi szakjogász | Trükkösködő...


Felszámolási eljárás ügyvéd:

Felszámolási kérelem ügyvéd általi benyújtása A felszámolás megindítására irányuló kérelem benyújtása legújabban elektronikus úton kell, hogy történjen. A korábbi szabályok szerint papír alapon írták elő a jogszabályokk a kérelem benyújtását a törvényszék felé. A polgári perrendtartás általános szabályai szerint az ügyvédnek csatolni kellett az eljárásra vonatkozó meghatalmazását, illetve a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelemnek legalább egy példányát aláírásáal kellett ellátnia.

A felszámolási kérelem ügyvéd általi benyújtása A kérelmet ebben az esetben is perrendtartás szerinti "felek számla plusz egy" példányban kellet benyújtania. A szabály magyarázata, hogy a felszámolási eljárást célzó kérelem egy példányát a bíróság a Csődtörvény alapján megküldi a kérelmezett adósnak, az állítólagos fizetésképtelen cégnek azzal a felhívással, hogy nyilatkozzon, hogy az abban foglaltakat elismeri-e. A felszámolási eljárásra irányuló kérelmek elektronikus útra terelésével ez a szabály értlemetlenné vált, mivel a példányszám elektronikus környezetben nem értelmezhető.

Bizonyítékok csatolása a felszámolási eljárás kérelmében A kérelem sohasem egy önmagában álló beadvány, ahogyan peres eljárásban sem csak a keresetlevelet nyújtja be a felperest képviselő ügyvéd. A bírósági eljárásokban a bírósághoz be kell nyújtania az ügyvédnek a kereset vagy kérelem alapjául szolgáló bizonyítékokat. Így van ez a felszámolási eljáráshoz vezető bírósági processusban is. A csődtörvény a hitelező által benyújtott kérelmek esetében több részlet bizonyítását is előírja a hitelező számára, így a hitelező elsősorban ezeket nyújtja be a kérelemmel együtt. Az adós általi kérelem esetén is szükséges több okiratnak a benyújtása a bírósághoz. Ezeket a mellékletek is elektronikus úton, szkennelt formában szükséges benyújtani a bíróságnak.

Az ügyvéd által használt formátum a felszámolási kérelemben A kérelmet az ügyvéd jogszabályban előírt fileformátumban készíti el. Ez a file elektronikusan kerül hitelesítésre, jellemzően elektronikus aláírással kerül ellátásra a mellékletekkel együtt. Mindezek speciális szoftverrel kerülnek elkészítésre annak érdkeében, hogy a megfelelő, bíróság által elfogadott formában kerüljenek benyújtásra. Természetesen a bíróság a benyújtó ügyvédi minőségét ellenőrzi az elektornikus hitelesítés alapján.

Természetesen a kérelem benyújtása nem postai úton, fizikai adathordozón történik, hanem Interneten keresztül, elektronikus adatátvitel útján.

A felszámolási kérelem hiányosságainak jogkövetkezményei Mindezek önmagukban nem biztosítják az adós felszámolásának megindítását, hiszen ezek csak formai követelmények. A bíróság azonban az ügyvéd fentieknek meg nem felelő kérlmet elutasítja. Ez azokban az esetekben is nagy fontossággal bír, amikor az adós cégnek kötelezettsége a felszámolási eljárás megindítása, azonban a benyújtott kérelem elutasításra kerül, mivel ebben az esetben jogilag be nem nyújtottnak kell tekinteni a kérelmet, vagyis a jogszabályokban előírt hátrányok (elsősorban polgári jogi felelősség, de felmerülhet büntetőjogi felelősség is). A hitelező esetében pedig egyértleműen nem indul meg a felszámolási eljárás, így követelésének érvényesítése elhúzódik, vagy időközbeni események következtében elveszíti a felszámolási eljárásban történő követelésrvényesítés lehetőségét. Az adós esetében a bírói gyakorlat szerint nem kimentési ok a felszámolás kérelmezésének elmulasztására az, hogy a cégnek nem volt elegendő pénze az ügyvédi képviseletre, a hitelező esetében pedig egyértelmű mulasztás a vezető tisztségviselő részéről amennyiben a hitelező gazdasági társaság.